Bluetooth Headset BH 904 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-904

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

SVENSKA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH
BESTÄMMELSER
Härmed intygar NOKIA CORPORATION
att denna HS-101W-produkt står
i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Det finns en kopia av
deklarationen om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och
logotypen Nokia Original Accessories är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är
ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt
sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de
produkter som beskrivs i detta dokument
utan föregående meddelande.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls
i befintligt skick. Förutom vad som stadgas
i tvingande lag ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,
garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för ett
särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att
göra ändringar i dokumentet eller att

background image

SVENSKA

återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Kontakta återförsäljaren om
du vill ha mer detaljerad information.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.