Bluetooth Headset BH 904 - Ta vare på enheten

background image

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
kan inneholde mineraler som vil føre
til rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

background image

NORSK

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser.
De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde eller

varme omgivelser. Høye temperaturer
kan redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og
deformere eller smelte plastdeler.
Når enheten oppnår normal
temperatur igjen, kan det dannes
fuktighet inne i enheten som kan
skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort
og finmekanikk.

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.
Bruk kun en myk, tørr klut til
å rengjøre enhetens overflate.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre
at enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten,
laderen og alt tilbehør.

Retur
Returner alltid brukte elektroniske
produkter, batterier og emballasje til et
egnet innsamlingssted. Ved å returnere
produktene til innsamling er du med på
å forhindre ukontrollert avhending og
fremme gjenbruk av materialressurser.
Du finner produktets miljøerklæring og
informasjon om hvordan du resirkulerer
Nokia-produkter på www.nokia.com/
werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet,
batteriet, emballasjen eller
i brukerhåndboken innebærer
at alle elektriske og elektroniske

produkter, batterier og akkumulatorer
ikke må kastes sammen med annet avfall.
Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast
disse produktene som usortert,
kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer
miljøinformasjon, finner du produktets
miljøerklæring på www.nokia.com/
environment.