Bluetooth Headset BH 904 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-904

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved
at dette HS-101W-produktet er i samsvar
med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi
av samsvarserklæringen er tilgjengelig på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Med enerett.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører
Nokia Corporation. Nokia tune er et
varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt
målsetting om kontinuerlig utvikling.
Vi forbeholder oss derfor retten til uten

varsel å endre og forbedre alle produktene
som er omtalt i dette dokumentet.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak, være ansvarlige for verken direkte
eller indirekte tap av data, eller tapte
inntekter, eller hvilket som helst annet tap,
herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende,
konsekvensmessige eller indirekte tap, så
langt dette tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig “som det er”. Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten til enkelte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker

background image

NORSK

mer informasjon. Denne enheten kan
inneholde varer, teknologi eller programvare
som er underlagt eksportlover og -forskrifter

fra USA og andre land. Det er ulovlig
å fravike slik lovgivning.