Bluetooth Headset BH 904 - התאמה וחיבור של הדיבורית

background image

.ךתושרבש ןקתהל תירובידה

היהי אלש ןכתיי ,םימיוסמ םינקתהב

דרפנ ןפואב רוביחה תא עצבל ךילע

.המאתהה רחאל

דחא ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

ןווחמה תירונ ,שומישל הנכומו תוחפל

.לוחכב תויטיאב תבהבהמ

background image

תירבע

ינדי ןפואב תירובידה תא רבחל ידכ

שומישב ויהש םיינש וא דחא ןקתהל

םויס/הנעמה שקמ לע ץחל ,הנורחאל

וניא ןקתה ףא רשאכ( תוינש יתשכ ךשמב

ךרד תורבחתהה תא עצב וא )רבוחמ

.יוצרה ןקתהה לש Bluetooth-ה טירפת

תירובידל רבוחמה ןקתה ךתושרב םא

תורבחתה עצב ,ינש ןקתה רבחל ךנוצרבו

.ןקתהה לש Bluetooth-ה טירפת ךרד

תא רידגהל ךתורשפאב היהיש ןכתיי

וילא רבחתת תירובידהש ךכ ןקתהה

וז הנוכת תלעפהל .יטמוטוא ןפואב

ןקתהה תורדגה תא הנש ,Nokia ןקתהב

.Bluetooth-ה טירפתב םאתומה