Bluetooth Headset BH 904 - הפעלה או כיבוי

background image

יוביכ וא הלעפה

שקמ לע ץחל ,הלעפה ךרוצל

.תוינש יתשכ ךשמב יוביכ/הלעפהה

הקוריה ןווחמה תירונו תפצפצמ תירובידה

דחאל רבחתהל הסנמ תירובידה .תגצומ

.םינורחאה םירבוחמה םינקתהה ינש וא

הנכומו ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

תויטיאב תבהבהמ ןווחמה תירונ ,שומישל

המאתוה אל תירובידה םא .לוחכב

ןפואב המאתה בצמל תרבוע איה ,ןקתהל

.יטמוטוא

background image

תירבע

יוביכ/הלעפהה שקמ לע ץחל ,יוביכ ךרוצל

תפצפצמ תירובידה .תוינש יתשכ ךשמב

ןמז קרפל תגצומ המודאה ןווחמה תירונו

ןקתהל תרבוחמ הניא תירובידה םא .רצק

.יטמוטוא ןפואב תיבכנ איה ,תוקד 30 ךות

תירובידה לש רוביחו המאתה

םיאתהל ךילע ,תירובידב שומישה ינפל

.םאות ןקתהל התוא רבחלו

תירובידה תא םיאתהל ךתורשפאב

רבחל ךא ,רתויה לכל םינקתה הנומשל

דבלב םיינש וא דחא ןקתהל התוא

.םעפ לכב

ןכו לעפומ דיינה ןקתההש אדו .1

.היובכ תירובידהש

המאתוה אל ןיידע תירובידה םא .2

תירובידה .התוא לעפה ,ןקתהל

ןווחמה תירונו המאתה בצמל תרבוע

.תוריהמב בהבהל הליחתמ הלוחכה

המאתוה אל ןיידע תירובידה םא

ץחלו היובכ תירובידה יכ אדו ,ןקתהל

/הלעפהה שקמ לע תכשוממ הציחל

תירונ רשא דע תוינש 5-כ ךשמב יוביכ

בהבהל הליחתמ הלוחכה ןווחמה

.תוריהמב

,ןקתהב Bluetooth תנוכת תא לעפה .3

.Bluetooth ינקתה שפחל ול הרוהו

ךירדמב ןייע ,םיטרפ תלבקל

.ןקתהה לש שמתשמל

תמישר ךותמ תירובידה תא רחב .4

.ואצמנש םינקתהה

המסיסה תא ןזה ,ךרוצה תדימב .5

תא רבחלו םיאתהל ידכ 0000