Bluetooth Headset BH 904 - שיחות

background image

תוחיש

דיינה ןקתהב שמתשה ,החיש עוציבל

תירובידה רשאכ ליגרה ןפואב ךלש

.וילא תרבוחמ

וילאש ןורחאה רפסמה לש שדחמ גויחל

ךמות ךלש דיינה ןקתהה םא( תרשקתה

םיימעפ ץחל ,)תירובידה םע וז הנוכתב

תעצבתמ אל רשאכ םויס/הנעמה שקמ לע

.החיש

דיינה ןקתהה םא( ילוק גויח תלעפהל

,)תירובידה םע וז הנוכתב ךמות ךלש

שקמ לע ץחל ,החיש תעצבתמ אל רשאכ

ךשמה .תוינש 2-כ ךשמב םויס/הנעמה

לש שמתשמל ךירדמב ראותמש יפכ

.דיינה ןקתהה

עורזה תא ףוחד ,החישל תונעל ידכ

שקמ לע ץחל וא ךיפ רבע לא הטמל

שי ,שער לוטיב ךרוצל( .םויס/הנעמה

.)ףוסה דע הטמל עורזה תא ךושמל

שקמ לע םיימעפ ץחל ,החיש תייחדל

.םויס/הנעמה

הלעמל עורזה תא ףוחד ,החיש םויסל

שקמ לע ץחל וא ירוקמה המוקימ לא

.םויס/הנעמה

שקמ תא קלחה ,ןופורקימה תקתשהל

תקתשה לוטיבל .ךיפ רבע לא הקתשהה

הקתשהה שקמ תא קלחה ,ןופורקימה

לוטיב וא הקתשה תעב .ידגנה ןוויכב

תירובידה ,ןופורקימה לש הקתשה

.םיימעפ תפצפצמ

background image

תירבע

ןקתהל תירובידה ןיב החיש ריבעהל ידכ

תוינש יתשכ ךשמב ץחל ,םאות רבוחמ

.םויס/הנעמה שקמ לע

םינקתה ינשל רוביח תרתה

ינשל תירובידה תא רבחל ךתורשפאב

.תינמז-וב םינקתה

תירובידה תא רבחל ןתינ ,לדחמ תרירבכ

רשפאל ידכ .םעפ לכב דבלב דחא ןקתהל

הבכ ,םינקתה ינשל רבחתהל תירובידל

לע תכשוממ הציחל ץחלו תירובידה תא

תא קזחהו קלחהו ,יוביכ/הלעפהה שקמ

ךשמב הלעמ יפלכ לוקה תמצוע שקמ

הלוחכה ןווחמה תירונ .תוינש 5-כ

.םיימעפ תבהבהמ

רבחתהל תירובידל רשפאל ידכ

תירובידה תא הבכ ,דבלב דחא ןקתהל

שקמ לע תכשוממ הציחל ץחלו

תא קזחהו קלחהו ,יוביכ/הלעפהה

ךשמב הטמ יפלכ לוקה תמצוע שקמ

הקוריה ןווחמה תירונ .תוינש 5-כ

.םיימעפ תבהבהמ

רבחתהל הלוכי תישיאה תירובידה םא

שמתשמ התאו תינמז-וב םינקתה ינשל

החישה ,ילוק גויחב וא רזוח גויחב

תשמתשה ובש ןורחאה ןקתהב תעצבתמ

התייה תירובידה רשאכ החיש עצבל ידכ

.וילא תרבוחמ