Bluetooth Headset BH 904 - זרוע ניתנת להזזה

background image

הזזהל תנתינ עורז

תא תברקמ הזזהל תנתינה עורזה

תא רפשמה רבד ,הפה לא ןופורקימה

תמצועב רבדמ התא רשאכ עמשה תוכיא

.תשעור הביבסב וא רתוי הכומנ לוק

background image

תירבע

תונעל ידכ עורזב שמתשהל ךתורשפאב

.התוא םייסל וא החישל

התוא ףוחד ,עורזב שמתשהל ידכ

התוא ףוחד וא )14( ךיפ רבע לא תונידעב

.)15( ינושארה המוקימ לא הלעמ יפלכ