Bluetooth Headset BH 904 - הקדמה

background image

המדקה

לש Bluetooth BH-904 תירוביד םע

תונעלו תוחיש עצבל ךתורשפאב ,Nokia

ןקתהה תרזעב ,תוישפוח םיידיב ןהל

תקפוסמ תירובידה .ךלש םאותה דיינה

תרשפאמה הזזהל תנתינ עורז םע

וא רתוי הכומנ לוק תמצועב רבדל ךל

ךל רשפאמ שער לוטיב .תשעור הביבסב

.תושעור תוביבסב תוחיש להנל

םרט הדיפקב שמתשמל הז ךירדמ ארק

תא ארק ,ןכ ומכ .תירובידב שומישה

התאש ןקתהה רובע שמתשמל ךירדמה

.תירובידל רבחמ

.םינטק םיקלח ליכהל יושע הז רצומ

םידלי לש די גשיהמ הלא םיקלח קחרה

.םינטק

הז ןקתה לש חטשה ינפ

:הרעה

.יופיצב לקינ םיליכמ םניא

םיליכמ הז ןקתה לש חטשה ינפ

.דלח-לא תדלפ

Bluetooth גוסמ תיטוחלא היגולונכט

Bluetooth גוסמ תיטוחלא היגולונכט

אלל םימאות םינקתה רבחל ךל תרשפאמ

םניא ינשה ןקתההו תירובידה .םילבכ

םהילע ךא ,הייאר וקב תויהל םיכירצ

.הזמ הז רטמ 10 לש חווטב תויהל

תוערפהל םיפופכ תויהל םילוכי םירוביחה

םינקתה וא תוריק ןוגכ ,םילושכמ דצמ

.םירחא םיינורטקלא