עזרה Bluetooth Headset BH 904

background image

Nokia לש Bluetooth BH-904 תירוביד

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

תושירדל םאות HS-101W רצומה יכ

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

תרהצה לש קתוע אוצמל ןתינ .1999/5/EC

תבותכב תומיאתה

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2009 Nokia

למסו Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

ןמיס אוה Nokia tune .Nokia Corporation

םירחא תומש .Nokia Corporation לש ילוק

םייושע ,ןלהל םירכזומה תורבח לשו םירצומ לש

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל

.םהל םיסחוימה םילעבה

קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ

,Nokia-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ

חותיפ לש תוינידמ יפל תלעופ Nokia .םירוסא

םייוניש עצבל תוכזה תא תרמוש Nokia .דימתמ

העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו

.תמדקומ

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG ,Inc.

קוחה יפל תרתומה תיברמה הדימל םאתהב

תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא Nokia ,לחה

ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ

הביסמ ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ

.יהשלכ

.)as is( "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ

וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

תא המצעל תרמוש Nokia .הז ךמסמ לש ןכותל

תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה

.שארמ העדוה אלל

תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.Nokia קוושמל הנפ ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ

וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

ב"הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות

קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא תונידמו

.טלחהב הרוסא

background image

תירבע