Bluetooth Headset BH 904 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-904

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved,
at udstyret HS-101W overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af overensstemmelseserklæringen findes
på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
for Nokia Original Accessories er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Nokia tune er et
lydmærke tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller
forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering,
overførsel, distribution eller lagring af
indholdet af dette dokument eller nogen
del af det uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende
sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til

at ændre og forbedre de produkter, der
er beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende
lovgivning er hverken Nokia eller nogen
af Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder ansvarlige for tab af
data eller omsætning eller nogen form for
særlige, hændelige, adækvate eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
”som de er og forefindes”. Medmindre det
er krævet af gældende lovgivning, stilles
der ikke nogen garantier, hverken
udtrykkelige eller stiltiende, herunder,
men ikke begrænset til, stiltiende garantier
for salgbarhed og egnethed til et bestemt
formål, i forbindelse med nøjagtigheden,
pålideligheden eller indholdet af dette
dokument. Nokia forbeholder sig ret til at
revidere dette dokument eller trække det
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
uden forudgående varsel.
Tilgængeligheden af enkelte produkter kan
variere i forskellige regioner. Forhør dig hos

background image

DANSK

din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger. Denne enhed kan indeholde
produkter, teknologi eller software, som er

underlagt eksportlove og -regler fra USA og
andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.