Bluetooth Headset BH 904 - مسح الإعدادات أو إعادة ضبطها

background image

.نارتقلاا عضو يف سأرلا ةعامس

،لمعلا نع تفقوت اذإ ةعامس طبض ةداعلإ

ةعامس ليصوتب مق ،اهب نحش دوجو مغر

حاتفم ىلع طغضاو نحش زاهجب سأرلا

.هسفن تقولا يف ءاهنلإا/درلا حاتفمو ليغشتلا